Phone: (780) 420-6419  |  Fax: (780) 420-1945  |  info@p-d-ent.com
10552 – 115th Street, Edmonton, Alberta, Canada T5H 3K6
P&d
Navigation
Part # Description List Calibre Grain Bullet
83176 Hornady Varmint Express 17 Mach 2 15.5 Gr NTX 50 Rnds $14.00 17 HM2 15.5 Gr NTX
83177 Hornady Varmint Express 17 Mach 2 17 Gr V-Max 50 Rnds $14.00 17 HM2 17 Gr V-Max
83177-BRICK Hornady Varmint Express 17 Mach 2 17 Gr V-Max Brick 500 Rnds $125.00 17 HM2 17 Gr V-Max
           
950CC CCI A17 17 HMR 17 Gr Varmint Tip 50 Rnds $17.00 17 HMR 17 Gr Varmint Tip
0049 CCI V-Max 17 HMR 17 Gr Hyper Velocity Poly-Tip V-Max 50 Rnds $20.00 17 HMR 17 Gr V-Max Poly-Tip
958CC CCI VNT 17 HMR 17 Gr VNT 250 Rnds $85.00 17 HMR 17 Gr VNT
770BTL250 Federal BYOB Champion 17 HMR 17 Gr TNT Jacketed HP Bottle 250 Rnds $64.00 17 HMR 17 Gr JHP
P771 Federal Premium V-Shok 17 HMR 17 Gr Hornady V-Max 50 Rnds $18.00 17 HMR 17 Gr V-Max
P770 Federal Premium V-Shok 17 HMR 17 Gr Speer TNT JHP 50 Rnds $21.00 17 HMR 17 Gr JHP
P770-BRICK Federal Premium V-Shok 17 HMR 17 Gr Speer TNT JHP Brick 500 Rnds $180.00 17 HMR 17 Gr JHP
83170 Hornady Varmint Express 17 HMR 17 Gr V-Max 50 Rnds $18.00 17 HMR 17 Gr V-Max
PR17HM1 Remington Premier Magnum 17 HMR 17 Gr AccuTip-V BT 50 Rnds $16.00 17 HMR 17 Gr AccuTip-V BT
S17HMR1 Winchester Varmint HV 17 HMR 17 Gr Hornady V-Max 50 Rnds $18.00 17 HMR 17 Gr V-Max
S17HMR1-BRICK Winchester Varmint HV 17 HMR 17 Gr Hornady V-Max Brick 250 Rnds $80.00 17 HMR 17 Gr V-Max
0052 CCI Gamepoint 17 HMR 20 Gr JSP 50 Rnds $20.00 17 HMR 20 Gr JSP
0052-BRICK CCI Gamepoint 17 HMR 20 Gr JSP Brick 500 Rnds $180.00 17 HMR 20 Gr JSP
83172 Hornady Varmint Express 17 HMR 20 Gr XTP 50 Rnds $17.00 17 HMR 20 Gr XTP
X17HMR1 Winchester Super-X 17 HMR 20 Gr XTP JHP 50 Rnds $18.00 17 HMR 20 Gr JHP
X17HMR1-BRICK Winchester Super-X 17 HMR 20 Gr XTP JHP Brick 250 Rnds $80.00 17 HMR 20 Gr JHP
           
83180 Hornady Varmint Express 17 WSM 20 Gr V-Max 50 Rnds $22.00 17 WSM 20 Gr V-Max
S17W25 Winchester Varmint HE 17 WSM 25 Gr V-Max 50 Rnds $21.00 17 WSM 25 Gr V-Max
           
0038 CCI CB Long 22 Long 29 Gr LRN 100 Rnds $13.00 22 Long 29 Gr LRN
0029 CCI Long HV 22 Long 29 Gr CPRN 100 Rnds $13.00 22 Long 29 Gr RN CP
           
925CC CCI Copper-22 22 LR 21 Gr Copper HP 50 Rnds $13.00 22 LR 21 Gr HP
1B222298 Aguila Supermaximum Hyper Velocity 22 LR 30 Gr Copper-Plated Solid Point 50 Rnds $8.00 22 LR 30 Gr CP Solid Point
0039 CCI Shotshell 22 LR #12 Shot 31 Gr 20 Rnds $10.00 22 LR 31 Gr  
724 Federal Game-Shok 22 LR 31 Gr Hyper Velocity CPHP 50 Rnds $7.00 22 LR 31 Gr HP CP
724-BRICK Federal Game-Shok 22 LR 31 Gr Hyper Velocity CPHP Brick 500 Rnds $60.00 22 LR 31 Gr HP CP
0064 CCI Segmented Hollow Point 22 LR 32 gr Segmented CPSHP 50 Rnds $10.00 22 LR 32 Gr SHP CP
50064 CCI Segmented Hollow Point 22 LR 32 Gr Segmented CPSHP Brick 500 Rnds $90.00 22 LR 32 Gr SHP CP
0050 CCI Stinger 22 LR 32 Gr CPHP 50 Rnds $10.00 22 LR 32 Gr HP CP
0050-BRICK CCI Stinger 22 LR 32 Gr CPHP Brick 500 Rnds $90.00 22 LR 32 Gr HP CP
1722 Remington Yellow Jacket 22 LR 33 Gr Truncated Cone HP 50 Rnds $9.00 22 LR 33 Gr HP TC
1722-BRICK Remington Yellow Jacket 22 LR 33 Gr Truncated Cone HP Brick 500 Rnds $79.00 22 LR 33 Gr HP TC
0962 CCI Mini-Mag Choot EM! 22 LR 36 Gr CPHP 300 Rnds $30.00 22 LR 36 Gr HP CP
0031 CCI Mini-Mag HP 22 LR   36 Gr CPHP 100 Rnds $10.00 22 LR 36 Gr HP CP
750BKT825 Federal BYOB Champion 22 LR 36 Gr Copper Plated HP 825 Rnds $51.00 22 LR 36 Gr HP CP
750BTL450 Federal BYOB Champion 22 LR 36 Gr Copper Plated HP Bottle 450 Rnds $34.00 22 LR 36 Gr HP CP
1622-BRICK Remington Golden Bullet 22 LR 36 Gr High Velocity HP Brick 500 Rnds $60.00 22 LR 36 Gr HP
1622B Remington Golden Bullet 22 LR 36 Gr HP Bucket 1400 Rnds $106.00 22 LR 36 Gr HP
1622C Remington Golden Bullet 22 LR 36 Gr HP Bulk Pack 525 Rnds $43.00 22 LR 36 Gr HP
1922 Remington Viper 22 LR 36 Gr Truncated Cone 50 Rnds $7.00 22 LR 36 Gr TC
22LR333HP Winchester 22 LR 36 Gr Copper Plated HP 333 Rnds $27.00 22 LR 36 Gr HP CP
22LR555HP Winchester 22 LR 36 Gr Copper Plated HP 555 Rnds $45.00 22 LR 36 Gr HP CP
22LR222HP Winchester 22 LR 36 Grains CPHP 1280 fps 222 Rnds $17.00 22 LR 36 Gr HP CP
USA235LRH Winchester USA 22 LR 36 Gr CPHP 235 Rnds $18.00 22 LR 36 Gr HP CP
USA235LRH-CASE Winchester USA 22 LR 36 Gr CPHP Case 2350 Rnds $170.00 22 LR 36 Gr HP CP
B194122050 Browning BPR Performance Rimfire 22 LR 37 Gr BPR Fragmenting HP 50 Rnds $10.00 22 LR 37 Gr HP
X22LRH Winchester Super-X 22 LR 37 Gr Copper Plated HP 50 Rnds $4.00 22 LR 37 Gr HP CP
S22LRFSP Winchester Varmint HE 22 LR 37 Gr HP 50 Rnds $9.00 22 LR 37 Gr HP
5200 Eley High Velocity 22 LR 38 Gr HP 50 Rnds $10.00 22 LR 38 Gr HP
AE22 Federal American Eagle 22 LR 38 Gr Lead Hollow Point 40 Rnds $4.00 22 LR 38 Gr LHP
AE22-BRICK Federal American Eagle 22 LR 38 Gr Lead Hollow Point Brick 400 Rnds $32.00 22 LR 38 Gr LHP
SUB22HP Remington SubSonic 22 LR 38 Gr HP 50 Rnds $7.00 22 LR 38 Gr HP
SUB22HP-BRICK Remington SubSonic 22 LR 38 Gr HP Brick 500 Rnds $61.00 22 LR 38 Gr HP
0956 CCI AR Tactical 22 LR 40 Gr CPRN 300 Rnds $33.00 22 LR 40 Gr RN CP
944CC CCI Clean-22 High Velocity 22 LR 40 Gr Blue Poly Coat LRN 100 Rnds $11.00 22 LR 40 Gr LRN
934CC CCI Clean-22 Sub-Sonic 22 LR 40 Gr Blue Poly Coat LRN 100 Rnds $12.00 22 LR 40 Gr LRN
0970 CCI Quiet-22 22 LR 40 Gr Segmented HP 50 Rnds $9.00 22 LR 40 Gr SHP
975CC CCI Quiet-22 Semi-Auto 22 LR 45 Gr SP LRN 50 Rnds $6.00 22 LR 45 Gr SP LRN
0047 CCI Velocitor 22 LR 40 Gr CPHP 50 Rnds $10.00 22 LR 40 Gr HP CP
0047-BRICK CCI Velocitor 22 LR 40 Gr CPHP Brick 500 Rnds $90.00 22 LR 40 Gr HP CP
3210 Eley Action 22 LR 40 Gr RN 50 Rnds $9.00 22 LR 40 Gr RN
3260 Eley Action 22 LR 40 Gr RN Rec Pak 300 Rnds $51.00 22 LR 40 Gr RN
2100 Eley Club 22 LR 40 Gr RN 50 Rnds $11.00 22 LR 40 Gr RN
2000 Eley Edge 22 LR 40 Gr FN 50 Rnds $17.00 22 LR 40 Gr FN
1100 Eley Match 22 LR 40 Gr FN 50 Rnds $22.00 22 LR 40 Gr FN
4100 Eley Sport 22 LR 40 Gr RN 50 Rnds $9.00 22 LR 40 Gr RN
100 Eley Tenex 22 LR 40 Gr FN 50 Rnds 50 Rnds $25.00 22 LR 40 Gr FN
AE5022 Federal American Eagle 22 LR 40 Gr High Velocity LRN 50 Rnds $4.00 22 LR 40 Gr LRN
AE5022-BRICK Federal American Eagle 22 LR 40 Gr High Velocity LRN Brick 500 Rnds $32.00 22 LR 40 Gr LRN
714 Federal Champion 22 LR 40 Gr Standard Velocity LRN 50 Rnds $5.00 22 LR 40 Gr LRN
714-BRICK Federal Champion 22 LR 40 Gr Standard Velocity LRN Brick 500 Rnds $45.00 22 LR 40 Gr LRN
510 Federal Champion Target 22 LR 40 Gr High Velocity LRN 50 Rnds $4.00 22 LR 40 Gr LRN
510-BRICK Federal Champion Target 22 LR 40 Gr High Velocity LRN Brick 500 Rnds $36.00 22 LR 40 Gr LRN
RE22CX Remington Eley Club Xtra 22 LR 40 Gr LRN 50 Rnds $18.00 22 LR 40 Gr LRN
RE22EPS Remington Eley Match EPS 22 LR 40 Gr LFN 50 Rnds $19.00 22 LR 40 Gr LFN
RE22T Remington Eley Target Rifle 22 LR 40 Gr LRN 50 Rnds $15.00 22 LR 40 Gr LRN
1500 Remington Golden Bullet 22 LR 40 Gr High Velocity RN 100 Rnds $12.00 22 LR 40 Gr RN
TB22B Remington Thunderbolt 22 LR 40 Gr RN 500 Rnds $35.00 22 LR 40 Gr RN
355030 Sellier & Bellot 22 LR 40 Gr SB Standard Velocity 50 Rnds $6.00 22 LR 40 Gr SB
S22LRTSW1 Winchester 22 LR 40 Gr Black Copper Plated RN S&W Pack 222 Rnds $18.00 22 LR 40 Gr RN CP
WD22LRB Winchester Dynapoint 22 LR 40 Gr Copper Plated HP 500 Rnds $47.00 22 LR 40 Gr HP CP
X22LRPP Winchester Super-X 22 LR 40 Gr High Velocity Power-Point CPHP 50 Rnds $6.00 22 LR 40 Gr HP CP
X22LRPP-BRICK Winchester Super-X 22 LR 40 Gr High Velocity Power-Point CPHP Brick 500 Rnds $55.00 22 LR 40 Gr HP CP
XHV22LR Winchester Super-X 22 LR 40 Gr Hyper Velocity HP Copper Plated 100 Rnds $14.00 22 LR 40 Gr HP CP
X22LR Winchester Super-X 22 LR 40 Gr LRN 50 Rnds $3.00 22 LR 40 Gr LRN
X22LRPP1 Winchester Super-X Power Point HV 22 LR 40 Gr HP 100 Rnds $12.00 22 LR 40 Gr HP
X22LRSS1 Winchester Super-X Super Speed 22 LR 40 Gr Plated RN 100 Rnds $11.00 22 LR 40 Gr RN
CQWW22LR Winchester Wildcat 22 LR 40 Gr High Velocity 50 Rnds $5.00 22 LR 40 Gr  
CQWW22LR-BRICK Winchester Wildcat 22 LR 40 Gr High Velocity Brick 500 Rnds $40.00 22 LR 40 Gr  
2300 Eley Contact 22 LR 42 Gr RN 50 Rnds $11.00 22 LR 42 Gr RN
2400 Eley Force 22 LR 42 Gr RN 50 Rnds $11.00 22 LR 42 Gr RN
AM22 Federal Champion Training 22 LR 40 Gr LRN 325 Rnds $25.00 22 LR 44 Gr LRN
0957 CCI Suppressor 22 LR 45 Gr LHP 50 Rnds $9.00 22 LR 45 Gr LHP
S22LRTSU8 Winchester M-22 Sub Sonic 22 LR 45 Gr RN 800 Rnds $70.00 22 LR 45 Gr RN
420101 Lapua Standard Plus 22 LR 50 Gr 50 Rnds $9.00 22 LR 50 Gr  
           
0028 CCI Short HP 22 Short 27 Gr CPHP 100 Rnds $12.00 22 Short 27 Gr HP CP
0026 CCI CB 22 Short 29 Gr LRN 100 Rnds $15.00 22 Short 29 Gr LRN
21001 Remington Golden Bullet 22 Short 29 100 Rnds $14.00 22 Short 29 Gr RN
           
X22MHLF Winchester Varmint LF 22 WMR 28 Gr Lead Free JHP 50 Rnds $19.00 22 WMR 28 Gr JHP
0073 CCI V-Max 22 WMR 30 Gr Poly-Tip V-Max 50 Rnds $19.00 22 WMR 30 Gr V-Max Poly-Tip
968CC CCI VNT 22 WMR 30 Gr VNT 250 Rnds $89.00 22 WMR 30 Gr VNT
969CC CCI VNT 22 WMR 30 Gr VNT 50 Rnds $20.00 22 WMR 30 Gr VNT
P765 Federal Premium V-Shok 22 WMR 30 Gr Speer TNT HP 50 Rnds $20.00 22 WMR 30 Gr HP
P765-BRICK Federal Premium V-Shok 22 WMR 30 Gr Speer TNT HP Brick 500 Rnds $179.00 22 WMR 30 Gr HP
83202 Hornady Varmint Express 22 WMR 30 Gr V-Max 50 Rnds $18.00 22 WMR 30 Gr V-Max
83202-BRICK Hornady Varmint Express 22 WMR 30 Gr V-Max Brick 500 Rnds $165.00 22 WMR 30 Gr V-Max
S22M2PT Winchester Varmint HV 22 WMR 30 Gr V-Max 50 Rnds $19.00 22 WMR 30 Gr V-Max
S22M2PT-BRICK Winchester Varmint HV 22 WMR 30 Gr V-Max Brick 250 Rnds $89.00 22 WMR 30 Gr V-Max
PR22M1 Remington Premier Magnum 22 WMR 33 Gr AccuTip-V BT 50 Rnds $20.00 22 WMR 33 Gr AccuTip-V BT
963CC CCI A22 Magnum GamePoint 22 WMR 35 Gr JSP 200 Rnds $70.00 22 WMR 35 Gr JSP
0022 CCI GamePoint 22 WMR 40 Gr JSP 50 Rnds $20.00 22 WMR 40 Gr JSP
0024 CCI Maxi-Mag 22 WMR 40 Gr JHP 50 Rnds $16.00 22 WMR 40 Gr JHP
0023 CCI Maxi-Mag 22 WMR 40 Gr TMJ 50 Rnds $16.00 22 WMR 40 Gr TMJ
737 Federal Champion Target 22 WMR 40 Gr FMJ 50 Rnds $16.00 22 WMR 40 Gr FMJ
737-BRICK Federal Champion Target 22 WMR 40 Gr FMJ Brick 500 Rnds $145.00 22 WMR 40 Gr FMJ
S22MPDX1 Winchester PDX1 Defender 22 WMR 40 GR JHP 50 Rnds $23.00 22 WMR 40 Gr JHP
X22M Winchester Super-X 22 WMR 40 Gr FMJ 50 Rnds $17.00 22 WMR 40 Gr FMJ
X22M-BRICK Winchester Super-X 22 WMR 40 Gr FMJ Brick 250 Rnds $78.00 22 WMR 40 Gr FMJ
X22MH Winchester Super-X 22 WMR 40 Gr JHP 50 Rnds $19.00 22 WMR 40 Gr JHP
X22MH-BRICK Winchester Super-X 22 WMR 40 Gr JHP 250 Rnds $87.00 22 WMR 40 Gr JHP
355132 Sellier & Bellot 22 WMR 45 Gr Lead RN 50 Rnds $15.00 22 WMR 45 Gr LRN
X22MSUB Winchester Super-X SubSonic 22 WMR 45 Gr Lead HP 50 Rnds $22.00 22 WMR 45 Gr HP
USA22M Winchester USA DynaPoint 22 WMR 45 Gr HP Copper Plated 50 Rnds $15.00 22 WMR 45 Gr HP CP
757 Federal Game-Shok 22 WMR 50 Gr JHP 50 Rnds $18.00 22 WMR 50 Gr JHP
757-BRICK Federal Game-Shok 22 WMR 50 Gr JHP Brick 500 Rnds $164.00 22 WMR 50 Gr JHP
           
0069 CCI WRF 22 WRF 45 Gr TNT JHP 50 Rnds $19.00 22 WRF 45 Gr JHP

©2020 P&d Enterprises  |  Site design by JavanCorp  |  Login
Legacy Code (just in case you can't use the new stuff)